Ścieżka nawigacyjna

  • Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość".

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część plików umieszczonych w serwisie po wrześniu 2018 roku nie posiada warstwy tekstowej - uzupełniona zostanie ona do września 2020 roku. Reszta plików z przed września 2018 roku nie będzie poprawiana ze względu na zbyt duże obciążenie dla Jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zawieja, marcin.zawieja@odolanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 506 102 729. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek wyposażony jest w dostosowania dla osób z niepełnosprawnością, w tym: podjazdy, winda, toalety, możliwość wejścia z psem asystentem/przewodnikiem, łatwo dostępne główne wejście do budynku, korytarze i pomieszczenia dostosowane do przemieszczania się na wózku. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4347

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
Gmina Odolanów, powiat ostrowski
województwo wielkopolskie

NIP: 622 23 24 597
REGON: 250968305

Konto bankowe: 
64 8409 0001 0100 0299 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oddział  Odolanów

Dane kontaktowe

 

tel. +48 62 733 25 90
fax. +48 62 733 20 44

Poczta elektroniczna: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

Strona internetowa: www.gmcentrum.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 105676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-03-17 15:08

Stopka strony