Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie działa przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie, które jest jego siedzibą. Funkcjonuje i prowadzi swoją działalność od stycznia 2007 roku, opierając się na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie działalności Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie,
 2. wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,
 3. wspieranie działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
 4. wspieranie działalności Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie,
 5. wspieranie interwencji kryzysowej,
 6. prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
 7. prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego,
 8. wszechstronna pomoc i opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los, ofiarami przemocy, ludźmi samotnymi, osobami poszukującymi pracy, ludźmi niezaradnymi życiowo a znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz społecznej,
 9. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: sportu, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku,
 10. integracja i aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich, poprzez propagowanie tradycji świątecznych,
 11. prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,
 12. zapewnienie specjalistycznej edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 13. wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia,
 14. promocja i organizacja wolontariatu do realizacji zadań statutowych,
 15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca m. in. budowę, rozbudowę lub remont dróg, parkingów oraz obiektów małej architektury.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. współpracę z administracją rządową i samorządową,
 2. pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia,
 3. gromadzenie środków pochodzących ze składek, darów pieniężnych i rzeczowych członków Stowarzyszenia oraz innych ofiarodawców,
 4. prowadzenie działalności charytatywnej,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej,
 6. prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezrobocia, szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych,
 7. gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej oraz warunkach socjalnych życia i rozwoju osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
 8. organizację imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalno – rozrywkowych, obozów rehabilitacyjnych,
 9. organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennych i całodobowych, schronisk, noclegowni, ośrodków interwencji kryzysowej,
 10. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
 11. tworzenie hospicjum opieki paliatywnej,
 12. tworzenie i prowadzenie banków żywności,
 13. organizowanie pomocy usługowej w formie: doraźnych usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 14. organizowanie specjalistycznych warsztatów aktywizujących osoby starsze,
 15. organizowanie warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych i promocji dorobku osób niepełnosprawnych,
 16. organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym w zaopatrzenie na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
 17. organizowanie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych,
 18. utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, które utraciły oparcie w rodzinie lub oparcie to jest niewystarczające,
 19. utworzenie Środowiskowej Grupy Samopomocy dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
 20. monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ich środowisku rodzinnym,
 21. współpracę z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego,
 22. podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie
63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36

Dane kontaktowe

 • telefon: +48 62 733 25 90 wew. 104
 • telefon: +48 608 347 498
 • telefon: +48 506 102 729
 • telefon/fax: +48 62 733 20 44
 • e-mail: marcin.zawieja@odolanow.pl

drukuj (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-12 13:57:21