Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Pozostała działalność

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Mieszkanie jest formą pomocy społecznej dla ofiar przemocy, jak i ofiar zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki. Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina i Miasto Odolanów.

Osobom skierowanym do mieszkania chronionego mogą być zapewnione usługi, w tym:

  1. usługi hotelowe, tj. miejsce w 1 – osobowym pokoju z aneksem kuchennym, wyposażeniem oraz pełnym węzłem sanitarnym,
  2. usługi żywieniowe, tj. możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia wg aktualnej, na okres pobytu osoby skierowanej, zatwierdzonej stawki żywieniowej obowiązującej w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej,
  3. usługi specjalistyczne, w tym: psychologiczne, pedagogiczne, prawne.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

Opłatę za pobyt w mieszkaniu ustala podmiot kierujący Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług i zasady ponoszenia odpłatności. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia w formie miejsca w mieszkaniu wydaje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy. Decyzja określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu.

Dane teleadresowe

Mieszkanie chronione
63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36

Dane kontaktowe

drukuj (MIESZKANIE CHRONIONE)

________________________________________

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

Wypożyczanie sprzętu jest statutową działalnością odolanowskiego Centrum. Sprzęt jest wypożyczany osobom pełnoletnim okazującym się dokumentem tożsamości, na podstawie zawartej umowy.
 
Wypożyczenia sprzętu można dokonywać w poniedziałek i czwartek w godzinach od 16:00 do 19:00 na pisemny wniosek zainteresowanego. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczającym a Biorącym w używanie, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony oznaczony w umowie i nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, Biorący w używanie zawiadamia Wypożyczającego w terminie 7 dni przed upływem terminu, w którym upływa okres wypożyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu jest zawarcie aneksu do umowy.
 
Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie zgodnie z cennikiem.
 
Kontakt
Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
63 – 430 Odolanów, ul. Dworcowa 2
telefon: +48 608 347 498
telefon/fax: 62 733 20 44
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

drukuj (WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH)

________________________________________

REHABILITACJA

Rehabilitacja w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Dziennym Domu „Senior+” działających w strukturach Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie obejmuje w szczególności: świadczenia terapeutyczne w formie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii. Zakres rehabilitacji dostosowuje się do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz seniorów Dziennego Domu „Senior+”.
 
Podstawą do świadczenia niektórych usług rehabilitacyjnych jest również aktualne skierowanie lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty ze wskazaniem rodzaju zabiegu, czasu trwania, częstotliwości uwzględniających stan zdrowia.
 

Kontakt
Rehabilitacja
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 106
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 104
telefon/fax: +48 62 733 20 44
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

drukuj (REHABILITACJA)

________________________________________

MEDIACJE

Świadczenie usług mediacji rodzinnych jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Mediacje rodzinne prowadzone przez Centrum, skierowane są do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.
 
Mediacje rodzinne są bezpłatne. Z usług mediacji mogą skorzystać osoby niespełniające kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej. Osoby chcące skorzystać z usług mediacji zgłaszają się do pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie celem wypełnienia stosownego wniosku. Wniosek potwierdzony przez MGOPS kierowany jest do Centrum.
 
Centrum świadczy usługę mediacji zgodnie z następującymi zasadami:
1) Akceptowalność – osoba mediatora oraz zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez Uczestników postępowania mediacyjnego. Brak akceptacji mediatora lub reguł uniemożliwia prowadzenie mediacji. Uczestnicy mają prawo do zmiany mediatora.
2) Bezstronność – mediator szanuje każdą ze stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze stron konfliktu.
3) Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować jeśli nie widzi szans na porozumienie.
4) Neutralność – neutralność oznacza, że mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia Stron i nie sugeruje rozwiązań.
5) Poufność – postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.
 
Kontakt
Mediacje
63 – 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
telefon: +48 62 733 25 90 wewn. 104
poczta: sekretariat.gmcp@odolanow.pl

drukuj (MEDIACJE)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-18 10:50:16