Biuletyn Informacji Publicznej
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: gmcentrum.pl

Treść strony

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Odolanowie jest zadaniem statutowym Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką typu AB (dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo) przeznaczoną łącznie dla 35 osób. Jest ośrodkiem pobytu dziennego, funkcjonującym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, z czego co najmniej 6 godzin przeznaczone jest na zajęcia wspierająco-aktywizujące. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć. W ramach działalności w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników.

Celem działania ŚDS jest:

 1. stworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
 2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością,
 3. stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizujących,
 4. dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
 5. prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdej osoby, niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku,
 6. udzielanie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego i terapeutycznego.

Do zadań ŚDS należy:

 1. zapewnienie opieki w czasie pobytu w ŚDS,
 2. prowadzenie specjalistycznej pracy terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób z niepełnosprawnością oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
 3. prowadzenie zajęć terapeutycznych, treningów odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników,
 4. inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
 5. promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

Dane teleadresowe

Środowiskowy Dom Samopomocy
63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36

Dane kontaktowe

drukuj (Środowiskowy Dom Samopomocy)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5682
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-04 13:43:26